Drama

Drama hayatın provasıdır!

En genel tanımıyla yaratıcı drama; bir grupla ve grup üyelerinin yaşam deneyimlerinden yola çıkarak, bir amacın, düşüncenin, doğaçlama, rol oynama (rol alma) vd. tekniklerden yararlanarak canlandırılmasıdır. Bu canlandırma süreçleri deneyimli bir lider /eğitmen eşliğinde yürütülürken kendiliğindenliğe (spontaniteye), şimdi ve burada ilkesine, –mış gibi yapmaya dayalıdır ve yaratıcı drama, oyunun genel özelliklerinden doğrudan yararlanır. Herhangi bir olay, olgu, soyut-somut bir durum, bir gazete haberi, bir karikatür, yazının (edebiyatın) tüm türleri, yarım bırakılmış herhangi edebi bir metin, bir yaşantı, anı, fotoğraf, bir ders konusu, yaratıcı dramada işlenecek konuyu rahatlıkla oluşturabilir.

Çocuklarla yapılan yaratıcı drama atölyelerinde bütünsel bir anlayışla süreç eğitimine yönelik ders içerikleri hazırlanır. Öncelikle bilişsel ve duyuşsal özelliklerinin farkında olma, kendini bir grup içinde ifade etme becerisi amaçlanır. Sosyal ve duyuşsal alana katkısı çok yüksek olan drama atölyelerine katılan öğrencilerimizin kendilerini beden dillerini kullanarak ifade etmeleri, girişime açık olmaları, beden farkındalığının yüksek olması, uyum ve eşzamanlılık becerileri güçlü olması, akıcı konuşmaları, paylaşmaya açık olmaları, estetik algıları gelişmiş olması, problem çözme becerileri güçlü olması hedeflenmektedir.

Anaokulu, ilkokul ve ortaokul’da yapılan drama’nın klasik sınıflandırılmasında, ısınma ve rahatlama, rol oynama ve pandomim, doğaçlama, oluşum ve değerlendirme aşamaları yer alır. Isınma oyunları; grubun birbirine ısınması, konuya ısınma ve rahatlamayı içeren hareketli çalışmalardır.

DRAMANIN GENEL AMAÇLARI;

• Kendine dair farkındalık geliştirme,

• İletişim becerileri geliştirme,

• Dil becerilerini geliştirme,

• Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama,

• Eleştirel düşünme becerisi geliştirme,

• Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirme,

• Problem çözme becerilerini geliştirme,

• Sanat anlayışı ve ruhunu kazandırma,

• Hayal gücünü geliştirme,

• Araştırma – sorgulama becerisi geliştirme,

• İnsanların diğer insanlar, durumlar ve doğal olaylar hakkındaki gözlemlerini geliştirme,

• Bireylerde, grup planlaması, grupla karar verme, yeni çözümler üretme yeteneği geliştirme,

• Empati becerisi geliştirme olarak özetlenebilir.

ANAOKULU DRAMA

Yaratıcı dramanın genel amaçları doğrultusunda. gelişimin çok hızlı bir değişim kaydettiği okul öncesi dönemde yaratıcı dramanın hedefleri şöyle sıralanmaktadır:

• Güven duygusunu ve karar verme becerilerini geliştirme,

• Kendini tanımasına yardımcı olma,

• Duygu ve düşüncelerini uygun yollarla ifade etme,

• Yaratıcılık ve estetik gelişimin sağlama,

• İşbirliği yapabilme becerilerini geliştirme,

• Yeni deneyimler kazandırma ve deneyimlerini kullanma olanağı sunma,

• Yaşamında daha etkin rol alması yönünden destekleme,

• Kalıcı davranış değişikleri sağlama,

• Toplumsal değerlerin gelişimini destekleme,

• İnsanların benzer ve farklı özelliklerine dikkat ederek ,gerektiğinde hoşgörülü bir yaklaşıma sahip olmalarına yardımcı olma,

• Sorumluluk duygusunun gelişimini destekleme,

• Çevresine duyarlılık geliştirmesini destekleme,

• Dil ve iletişim becerileri kazandırma,

• İmgelem gücünü geliştirme,

• Gözlem becerileri geliştirerek çevresindeki olgu ve olayları daha iyi algılanmasını sağlama,

• Problem çözme becerilerini geliştirerek, çevresindeki olgu ve olayları daha iyi algılanmasını sağlama,

• Soyut kavramları somut yaşantılara dönüştürülerek algılama becerilerini geliştirme,

• Olaylar arasında bağlantılar kurmasını sağlama,

• Vücudunu tanımasını ,vücut organlarını nasıl kullanacağını öğrenmesini sağlayarak ,bedeninin çok yönlü gelişmesine katkıda bulunma,

• Kişi ve olayları çok yönlü değerlendirerek ,farklı bakış açıları kazanma

İLKOKUL DRAMA

Yaratıcı dramanın genel amaçları doğrultusunda ilkokul döneminde yaratıcı dramanın hedefleri şöyle sıralanmaktadır.

• İmgelem (hayal) gücünde gelişme

• Bağımsız düşünebilmede gelişme

• İş birliği yapabilme özelliğinde gelişme

• Sosyal ve psikolojik duyarlılıkta gelişme

• Konuşma becerisinde gelişme

• Sözcük dağarcığında gelişme

• Düşüncelerin yazılı ve sözlü anlatımında gelişme

• Dinleme becerisinde gelişme

• Okuma ve yazma becerisinde gelişme

• Yaratıcılık ve estetik gelişimini sağlama

• Etik değerlerinin gelişmesine olanak sağlama

• Kendine güven duyma karar verme becerilerinde gelişme

• Çevresindeki canlı ve cansız varlıkları tanıma ve algılamada gelişme

• Özellikle doğaçlama çalışmalarında iç tepkilerinden ve dürtülerinden yaralanmada gelişme

• kendini tanıma sürecini başlatır, kendine güven duygusu gelişir.

ORTAOKUL DRAMA

Yaratıcı dramanın genel amaçları doğrultusunda ortaokul döneminde yaratıcı dramanın hedefleri şöyle sıralanmaktadır.

• Çocukta yaratıcılığı ve hayal gücünü geliştirmesi,

• Zihinsel kapasiteyi geliştirmesi,

• Kişilik gelişiminde katkı,

• Bağımsız düşünme ve karar verme,

• Duyguların farkına varılması ve ifade edilmesi,

• İletişim becerilerine olumlu katkı,

• Sosyal farkındalığın artması ve problem çözme yeteneğinin gelişmesi,

• Demokrasi eğitimine destek,

• Grup içi süreçlere olumlu katkılar (arkadaşlık),

• Öğretmenle çocuklar arasında olumlu ilişkilere katkı,

• Genel öğrenci performansına olumlu etki,

• Öğrenme yeteneğinin gelişimine katkıda bulunma, ezberlemeden hayalinde canlandırarak zihinsel yaşama sonucu öğrenim.

• Hızlı öğrenme, öğrendiğini hafızada tutabilme.

• Etkili ve akıcı konuşma

• Beden dilinin gelişimine katkıda bulunma

• Dramanın çocuğa en büyük katkısı, tıpkı çocuk oyunlarındaki gibi, kurgu ve gerçeklik arasındaki metaforik dili kurması ve geliştirmesidir.

• Drama çalışmalarında çocuğun iyimserlik duygusu gelişir. Yaptığı çalışmadan ve paylaşımlardan mutlu olur